CV

Oppvokst på Voss, bor i Oslo. Atelier ved Sagene kunstsmie, sommeratelier på Nakkerud i Ringerike

Medlem av CAN (Concerned Artists Norway)

Utdanning/veiledning:

2016—2017KHIO, Teori forelesningsrekke, 2 semestre for MA- og BA-studenter
2015—2016KHIO, Kunsthistorie forelesningsrekke, 3 semestre for MA- og BA-studenter
2012Elev av billedkunstner Markus Brendmoe, senere veiledning
2011—2012Veiledning av billedkunstner Heidi Øiseth
2008—2011Veiledning av billedkunstner Anne Biringvad
2007—2008Nydalen kunstskole, 1-årig Personlig kunstutvikling under veiledning av Anne Biringvad og Kari Mette Wik
2005—2007Nydalen kunstskole, 2-årig Kunstfagskole, lærere m.a.: Anne Biringvad, Heidi Øiseth, Janine Magelssen, Eva Kurseth Imer
2004—2005Nydalen kunstskole, Tegne- og malekurs nivå 1, 2 og 3, over tre semestre
TidligereSosionom fra Norges sosialhøgskole. Tillegg: Drama og litteratur som pedagogisk metode v Hamar lærerhøgskole. Personalfag, ledelses- og organisasjonsutvikling og økonomifag v BI

Arbeidserfaring:

2008—2013Punkt Ø (Galleri F15, Alby og Momentum kunsthall, Moss) freelance kunstformidler med omvisninger, verksteder for barn og utvikling av nye tilbud, herunder oppstart av ferieklubb for barn over to uker. Formidling av seks skiftende utstillinger pr. år og Momentum-biennalen to ganger. Målgrupper: barnehager, barneskolen, ungdomstrinnet, videregående skoler og høyskoler - blant annet for Den kulturelle skolesekken. I tillegg et bredt spekter og stort antall grupper for bestilte omvisninger.
2011—2012Etablering av gallerivirksomhet sammen med tre kolleger i atelierfellesskapet Galleriverkstedet/H12
2007—2008Nydalen kunstskole deltid; organisering av fagbibliotek, profilering, samt pedagogisk evaluering
2006—forts.Arbeid med billedkunst
TidligerePersonalsjef i Norges Røde Kors, samt flere leder- og konsulentstillinger innen opplæring, ledelses- og organisasjonsutvikling, forsikring og sosialt arbeid

Kurs:

Jeg har i årene fra 2004 deltatt på en rekke kunstfaglige kurs innen akryl- og akvarellmaling, grafikk, frihåndstegning, plantefarging, samt kunst- og uttrykkspedagogikk, alle med undervisning av profesjonelle kunstnere.

Verv:

2018—forts.Sagene kunstsmie, medlem i galleriutvalget
2015—2017Sagene kunstsmie, styremedlem i atelierfellesskap for ca 70 profesjonelle billedkunstnere, musikere m.fl.
2013—forts.Rygge kunstforening, vara i styret 2013-15, styremedlem fra 2015. Fra 2014 medlem i utstillingskomiteen inkl. montering av utstillinger.

English version

Raised in Voss, lives in Oslo, studio at Sagene Art Studios

Member of CAN (Concerned Artists Norway)

Education / supervision:

2016—2017KHIO, open lectures in Art theory, two semesters for MA- and BA-students
2015—2016KHIO, open lectures in Art history, three semesters for MA- and BA-students
2012Student of artist Markus Brendmoe, lately supervision
2011—2012Supervision by artist Heidi Øiseth
2008—2011Supervision by artist Anne Biringvad
2007—2008Nydalen School of Art, 1-year Personal artistic development, supervision by Anne Biringvad and Kari Mette Wik
2005—2007Nydalen School of Art, 2 years, teachers: Anne Biringvad, Janine Magelssen, Heidi Øiseth, Eva Kurseth Imer
2004—2005Nydalen School of Art, Drawing and painting courses, levels 1, 2 and 3, three semesters
Formerly Social worker educated at the NKSH. Supplementary education: Drama and literature as a pedagogic method at Hamar Teachers Training College. Human Resources, Management and organizational development, Finance, at BI.

Work Experience:

2008—2013Punkt Ø (Gallery F15, Alby and Momentum Art hall, Moss), freelance art communicator with guided tours, workshops for children and development of new products, as establishing a creative “holiday club” for children. Guided tours at six exhibitions per year, and twice at the Momentum Biennale. Target groups: Kindergartens, Primary schools, Secondary schools, High schools and Colleges. Including projects organized by the Cultural Rucksack. As well, a wide range and large number of guided tours for groups.
2011—2012Establishing an Art Gallery with three collegues in the collective studio Galleriverkstedet/H12
2007—2008Nydalen School of Art, part-time, organizing the Academic library, Educational assessment, Profiling
FormerlyHuman Resources, as well as various positions in training, management and organizational development, insurance and social work

Art seminars:

Since 2004 I have participated in several Art courses in acrylic and watercolor painting, prints, drawings and Art and expression pedagogics, all facilitated by professional artists.

Duties:

2015—2017Sagene Art Studios, Board member of studio community for 70 professional visual artists, musicians etc.
2013—cont.Rygge Art Association, Board member and member of the Exhibition committee, including mounting exhibitions