Vårt forhold til naturen er mitt overordnede tema, med formål å skape gjenkjennelse og refleksjon om naturens betydning. Jeg har flere innganger til dette, med naturbilder som handler om mer enn naturens egenverdi.

I starten for å formidle mine opplevelser av naturen som nytelse, den som gir ro og rekreasjon, er vakker og fargerik, både mild og vill, med kontraster mellom årstidene og med det - mellom lys og mørke. I dette rommet oppstod mange av mine tidlige arbeider, ofte formidlet ved et intuitivt og abstrahert billeduttrykk med intensjon om å skape en stemning mer enn en realistisk virkelighet. Både tidlige og nye eksempler på dette kan ses i albumet Nature I.

Samtidig handler det om forholdet mellom menneske og natur, med naturen som uttrykk for både ytre og indre «landskap». Ved motivvalg og billedtitler med flere betydnings-lag, vil jeg stimulere refleksjon. Kunsthistorien har mange referanser til natur og naturfenomener som symboler for det som egentlig er menneskelige erfaringer. Dreiningen mot dette startet tidlig, med billedseriene «Blues» og «Energy», samt «Ut i vår hage…» med referanse til litteraturens bruk av hage og blomster som bilder på menneskelig mangfold. Fortsatt er denne inngangen aktuell, som i serien «Javisst gör det ont när knoppar brister…», se album Nature II.

I stadig sterkere grad handler det om erkjennelsen av naturens skjebne med trusler fra mange hold. Om konsekvensene av global oppvarming, smelting av breer og tundra, spredning av uønskede arter og hyppigere naturkatastrofer forårsaket av det endrede klimaet. Om økende ulikheter i levekår for jordas befolkning. Disse temaene berører jeg både i nye og tidligere arbeider med serier som «Melting Ice», «Burning Sun», «Vakker, men uønsket – …», «Divided» og «Nasjonalromatikk 2014», se albumene Nature - North og Nature South.

Inntrykk fra oppveksten er en sterk inspirasjon, tett på Vestlandets natur og kultur som ung, senere med mangfoldige opplevelser også fra andre land. Disse inntrykkene er stadig tilbakevendende som basis for mitt arbeid, sammen med dagsaktuelle hendelser og samfunnsutviklingen generelt.

Bildet er mitt kunstneriske uttrykk, med akryl og mixed media på lerret, og de grafiske teknikkene collographi (reliefftrykk), linoleumssnitt og monotypi. Jeg har lenge trivdes godt i det tvetydige rommet mellom abstraksjon og figurasjon, men har de siste årene benyttet tydeligere figurative elementer både i malerier og grafikk for å styrke fortellingen i arbeidene. Jeg er fortsatt opptatt av stemninger, sanseligheten i motivene og taktiliteten i flatene - mer enn å gjengi en realistisk virkelighet.

English version:

Our relationship to nature is the superior theme of my work, aiming to create recognition and reflection on the significance of nature. I have several approaches to the field, with nature images concerning more than nature's intrinsic value.

It all started out with the desire to convey my experiences of nature as pleasure, giving peace and recreation, beauty and colours. Nature is both mild and wild, with contrasts between the seasons - and therefore between light and darkness. In this “room” several of my early works took form, often in an intuitive and abstract pictorial expression, with the intention of creating a mood more than a realistic reality. Both earlier and new works are represented in the album Nature I.

As well, my work addresses the relationship between man and nature, where I want to convey nature as an expression of both exterior and interior "landscapes". By choice of motives and picture titles with multiple depths of meanings, I want to awaken reflection. There are many references in Art History to nature and natural phenomena used as symbols for human experiences. My move towards this content of work started early, with the series "Blues" and "Energy" and "Into our garden ..." with reference to literary use of gardens and flowers as illustrations of human diversity. This approach is still present, as in the series "Sure it hurts when buds are bursting ... “, view album Nature II.

Increasingly my work concerns the recognition of nature's fate with threats from human activities. About the consequences of global warming, the spread of unwanted species, melting of glaciers and tundra, and frequent natural disasters caused by changing climate. It is also about growing disparities in living conditions for the world's population. I have handled these issues both in new and previous works with titles like "Burning Sun" and "Melting Ice". More recent titles include the series "Beautiful but unwanted - ...", "Divided" and "National Romantics 2014," presented in albums Nature - North and Nature South.

Impressions from childhood are still a strong inspiration, close to the Western part of Norway’s nature and culture as a young, later with diverse experiences from other countries. These impressions are recurrent as basis for my work, along with current events and developments in society in general.

The picture is my artistic expression, with acrylic and mixed media on canvas and the graphic techniques collographi (relief printing), linoleum cuts and monotype. I have long thrived in the ambiguous space between abstraction and figuration, however in recent years I have used clearer figurative elements in both paintings and graphics to enhance the narrative in my works. I am still concerned about moods, sensuality in the motives and the tactility of surfaces - more than reproducing a realistic reality.