CV

Oppvokst på Voss, bor i Oslo. Atelier ved Sagene kunstsmie og på Nakkerud, Ringerike.

Medlem av CAN (Concerned Artists Norway)

Utdanning/veiledning:

2015—2017KHIO, Kunsthistorie og Teori, forelesninger over 5 semestre for MA- og BA-studenter
2012Elev av billedkunstner Markus Brendmoe, senere workshops/veiledning
2011—2012Veiledning av billedkunstner Heidi Øiseth
2008—2011Veiledning av billedkunstner Anne Biringvad
2004—2008Nydalen kunstskole, utdanning over 4,5 år: 1 år Personlig kunstutvikling, 2 år Kunstfagskole, 1,5 år Tegning og maling semesterkurs. Veiledere m.a.: A. Biringvad, J. Magelssen, H. Øiseth, K.M. Wik
TidligereSosionom fra Norges sosialhøgskole. Tillegg: Drama og litteratur som pedagogisk metode v Hamar lærerhøgskole. Personalfag, ledelses- og organisasjonsutvikling og økonomifag v BI

Arbeidserfaring:

2008—forts.Egen billedkunst
2008—2013Punkt Ø (Galleri F15, Alby og Momentum kunsthall, Moss) freelance kunstformidler med omvisninger, verksteder for barn og utvikling av nye tilbud, herunder oppstart av ferieklubb for barn over to uker. Formidling av seks skiftende utstillinger pr. år og Momentum-biennalen to ganger. Målgrupper: barnehager, alle skoletrinn for Den kulturelle skolesekken, høyskoler mm. Bredt spekter og stort antall grupper for bestilte omvisninger.
2011—2012Etablering av gallerivirksomhet sammen med tre kolleger i atelierfellesskapet Galleriverkstedet/H12
2007—2008Nydalen kunstskole deltid; organisering av fagbibliotek, profilering, samt pedagogisk evaluering
TidligerePersonalsjef i Norges Røde Kors, samt flere leder- og konsulentstillinger innen opplæring, ledelses- og organisasjonsutvikling, forsikring og sosialt arbeid

Kurs:

2004—forts.En rekke kunstfaglige kurs: håndlaget papir, plante-/naturfarging, flere grafiske teknikker, tegning, akryl- og akvarellmaling, samt kunst- og uttrykkspedagogikk, alle med undervisning av profesjonelle kunstnere.

Verv:

2019CAN (Concerned Artists Norway), møtende varamedlem i styret
2018—forts.Sagene kunstsmie, medlem i Galleriutvalget. Galleri etablert med støtte fra Kulturrådet
2015—2017Sagene kunstsmie, styremedlem i fellesskap for 75 profesjonelle billedkunstnere, musikere
2013—forts.Rygge kunstforening, styremedlem, medlem i utstillingskomiteen, montering av utstillinger.

English version

Raised in Voss, lives in Oslo. Studios at Sagene Art Studios and at Nakkerud, Ringerike.

Member of CAN (Concerned Artists Norway)

Education / supervision:

2016—2017KHIO, open lectures in Art theory, two semesters for MA- and BA-students
2015—2016KHIO, open lectures in Art history, three semesters for MA- and BA-students
2012Student of artist Markus Brendmoe, lately supervision
2011—2012Supervision by artist Heidi Øiseth
2008—2011Supervision by artist Anne Biringvad
2004—2008Nydalen School of Art, 4,5 years of studies: 1 year Personal artistic development, 2 years Fine Art studies, 1,5 year Drawing and painting semester courses. Supervisors Anne Biringvad, Janine Magelssen, Heidi Øiseth and Kari Mette Wik
Formerly Social worker educated at the NKSH. Supplementary: Drama and literature as a pedagogic method at Hamar Teachers Training College. Human Resources, Management and organizational development, Finance, at BI.

Work Experience:

2008—2013 Punkt Ø (Gallery F15, Alby and Momentum Art hall, Moss), art communicator with guided tours, workshops for children and developing new products, as establishing a creative “holiday club” for children. Guided tours at six exhibitions per year, and twice at the Momentum Biennale. Target groups: Kindergartens, Primary and Secondary schools, High schools and Colleges. Including projects organized by the Cultural Schoolbag. As well, a wide range and large number of guided tours for various groups.
2011—2012Establishing an Art Gallery with three collegues in the collective studio Galleriverkstedet/H12
2007—2008Nydalen School of Art, part-time, organizing the Academic library, Educational assessment, Profiling
FormerlyHuman Resources, as well as various positions in training, management and organizational development, insurance and social work

Art seminars:

Since 2004 I have participated in several Art courses in acrylic and watercolor painting, prints, drawings and Art and expression pedagogics, all facilitated by professional artists.

Duties:

2019CAN (Concerned Artists Norway), Deputy Representative
2018—cont. Sagene Art Studios, member of the Gallery committee. The Gallery is established with financial support from Arts Council Norway
2015—2017 Sagene Art Studios, Board member of studio community for 75 professional visual artists, musicians etc.
2013—cont.Rygge Art Association, Board member and member of the Exhibition committee, including mounting exhibitions