Vårt forhold til naturen har alltid opptatt meg. Jeg har flere innganger til temaet, med naturbilder som handler om mer enn naturens egenverdi. Et sentralt ønske har vært å formidle naturens skjønnhet og forholdet mellom menneske og natur, gjennom arbeider med tvetydig tolkningsrom, som kan være uttrykk for både ytre og indre «landskap». Se album Nature I og Nature II.

Stadig mer handler det om erkjennelsen av naturens sårbarhet og skjebne med trusler fra mange hold. Om våre ukloke angrep på det som er jordas vilkår for å være levelig for oss, med alvorlige konsekvenser som global oppvarming og hyppigere naturkatastrofer. Problemstillingene har jeg undersøkt i flere serier. Arbeider som omhandler avskoging, smelting av breer/havstigning, spredning av uønskede arter og tørke, representerer de mest sentrale konsekvensene. Prosjektet er i kontinuerlig utvikling, og har som formål å inspirere til refleksjon - og som ønsketenkning - handling. Se albumene Keep or Exploit, Solid or Fluid og For Good or for Bad.

Inntrykk fra oppveksten er en sterk inspirasjon, tett på Vestlandets rike natur og kultur som ung, senere med mangfoldige erfaringer fra eget og andre land. Disse inntrykkene er stadig tilbakevendende som basis for arbeidet, sammen med dagsaktuelle hendelser og samfunnsutviklingen generelt.

Bildet har vært mitt hoved-uttrykk, med akryl og mixed media på lerret, og de grafiske teknikkene collographi (reliefftrykk), linoleumssnitt og monotypi. I økende grad blir arbeidene utført på upreparert lerret eller annen tekstil og montert som romlige installasjoner, gjerne kombinert med objekter.

English version:

Human relationship with nature has always been important to me. I have several approaches to this theme, with nature images concerning more than nature's intrinsic value. A central wish has been to convey the beauty of nature and the relationship between man and nature, through working with ambiguous interpretations, which can be an expression of both outer and inner landscapes. View albums Nature I and Nature II.

Increasingly my work concerns the recognition of nature's vulnerability and fate, with threats from human activities. Concerning our wicked (unwise) attacks on the Earths conditions to be habitable to us, with serious consequences such as global warming and more frequent natural disasters. I have investigated these problems in several series. Works on deforestation, melting of glaciers/sea rise, spread of undesirable species and drought, represents the most important consequences. The project is constantly evolving and aims to inspire reflection – and as wishful thinking – action. View albums Keep or Exploit, Solid or Fluid og For Good or for Bad.

Impressions from childhood are still a strong inspiration, close to the Western part of Norway’s rich nature and culture as a young, later on with diverse experiences from other countries. These impressions are constantly recurrent as basis for my work, along with current events and community (the societies) developments in general.

Images have been my main expression, painting acrylic and mixed media on canvas, and the graphic techniques collographi (relief print), linoleum cuts and monotype. Increasingly, the work is done on unprepared canvas or other textiles and installed as spatial installations, preferably combined with objects.